นิกายมหายานและนิกายหินยาน

Posted on

นิกายมหายานและนิกายหินยาน

            เมื่อพระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานแล้วประมาณ 100 ปี พระพุทธศาสนาของเราก็ได้เริ่มมีเค้าจะแตกแยกในด้านของความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จนกระทั่งมาถึงเมื่อครั้งสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ก็มีการแตกแยกออกเป็น 2 นิกายใหญ่ๆ นั่นก็คือ มหายานและหินยาน

  นิกายมหายาน
นิกายมหายาน เป็นนิกายของพระภิกษุฝ่ายเหนือของประเทศอินเดีย บางทีเราก็เรียกกันว่า อุตรนิกาย (หมายถึง นิกายฝ่ายเหนือ) หรือเรียก “อาจารยวาท” บ้าง ซึ่งนิกายมหายานมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งสอนให้ทุกคนระงับและดับกิเลสให้หมดไป นอกจากนี้ยังได้มีการแก้ไขพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้เปลี่ยนแปลงไปตามลำดับ คนเหล่านี้ได้เรียกลัทธิของพวกเขาว่า “มหายาน” ซึ่งมีความหมายว่า “ยานใหญ่” พวกเขาเชื่อกันว่านิกายมหายานจะนำพาให้ประชาชนข้ามวัฏสงสาร (หรือความทุกข์จาการเวียนว่ายตายเกิด) ได้คราวละมากๆ และนิกายมหายานนี้แหละค่ะที่ได้เข้าไปมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศทิเบต ประเทศจีน ประเทศมองโกเลีย ญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะ

  นิกายหินยาน
นิกายหินยาน เป็นนิกายของพระภิกษุฝ่ายใต้ของของอินเดีย บางทีเราก็เรียกกันว่า “ทักษิณนิกาย” (หมายถึง นิกายฝ่ายใต้) คือ “เถรวาท” นิกายหินยานจะมุ่งสอนให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติตนเพื่อดับกิเลสของตนเองให้ได้ก่อน และห้ามให้มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขพระธรรมวินัยโดยเด็ดขาดเลยล่ะค่ะ คำว่า “หินยาน” เป็นคำที่ฝ่ายมหายานตั้งให้ มีความหมายว่า “ยานเล็ก” พระภิกษุฝ่ายใต้จะเรียกตัวเองว่า เถรวาทซึ่งหมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติตามพุทธบัญญัติอย่างเที่ยงตรงและเคร่งครัด นิกายนี้ได้มีผู้นับถือเป็นจำนวนมากในแถบประเทศศรีลังกา ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศไทย และประเทศกัมพูชาค่ะ