บุคคลสำคัญทางศาสนา : พระอัญญาโกณฑัญญะ

Posted on

บุคคลสำคัญทางศาสนา : พระอัญญาโกณฑัญญะ

“พระอัญญาโกณฑัญญะ” เป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งเกิดในตระกูลพราหมณ์ของตระกูล โทณวัตถุ บริเวณใกล้กีลกรุงกบิลพัสดุ์ เดิมมีชื่อว่า “โกณฑัญญะ” จบการศึกษาไตรเพทชั้นสูงและวิชาการทำนายลักษณะอย่างเชี่ยวชาญ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ 5 วัน โดยบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น ต่างก็พิจารณาตรวจดูพระลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะอย่างละเอียดถี่ถ้วน และลงความเห็นว่าถูกต้องตามตำรามหาบุรุษ โดยได้ทำนายเป็น 2 นัย เหมือนกันทั้งหมดว่า “พระราชกุมารนี้ ถ้าเป็นฆราวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ และถ้าออกผนวชจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นถึงศาสดาเอกของโลก” แต่โกณฑัญญะพราหมณ์นั้นได้ตรวจดูและได้ทำนายเป็นอย่างเดียวว่าพระองค์จะต้องออกผนวชและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน และบอกอีกว่าถ้าหากท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะออกบวชตามนั่นเองคะ

และเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จออกผนวชและทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาอยู่ ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม โกณฑัญญะพราหมณ์จึงได้ชวนพราหมณ์ที่เคยร่วมกันทำนายในครั้งนั้น มีทั้งหมด 4 คน ได้แก่ วัปปะ, ภัททิยะ, มหานามะ และอัสสชิ  ซึ่งเรียกว่าปัญจวัคคีย์ และได้ออกบวชติดตามคอยเฝ้าปรนนิบัติ และรอว่าเมื่อพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วจะได้สั่งสอนตนด้วยนั่นเอง

เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เหล่าปัญจวัคคีย์ทั้งหลายนั้นก็มีความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคงไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมพิเศษได้ จึงพากันละทิ้งพระองค์ไปอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ณ แขวงเมืองพาราณสี

แต่หลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ได้ทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ที่เคยอุปัฏฐาก จึงได้เสด็จไปยังธัมมจักรกัปปวัตนสูตร เมื่อจบพระธรรมเทศนา ท่านโกณฑัญญะได้รู้ธรรมตามพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ทรงทราบจึงได้เปล่งอุทานว่า “อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญญะ” หมายความว่า โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ.. เพราะพระดำรัสที่ว่า “อัญญาสิ” และคำว่า “อัญญา” จึงได้เป็นคำนำหน้าชื่อท่านว่า “อัญญาโกณฑัญญะ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ

>> คุณธรรมที่ถือเป็นแบบอย่าง

  • เป็นผู้มีความเชื่อมั่น เชื่ออย่างไรก็ทำตามที่เชื่ออย่างนั้น อย่างเช่น เชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะต้องเสด็จออกผนวชและได้ตรัสรู้อย่างแน่นอน จึงรอคอยวันเวลาเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวชจึงได้ชักชวนเพื่อน ๆ อีก 4 คน ออกผนวชตามนั่นเองค่ะ
  • เป็นผู้ที่สันโดษและชอบอยู่ในที่สงัด เพราะพระอัญญาโกณฑัญญะไม่ชอบอยู่ใกล้หมู่บ้านและเมือง ชอบไปอยู่ตามวัดป่า ถึงแม้ว่าบั้นปลายชีวิตท่านยังกราบลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ในวัดป่าฉัททันต์และนิพพานที่นั่นด้วยค่ะ
  • เป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตมาก เพราะนอกจากจะมีอายุมากแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะยังผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มาอย่างชัดเจน จนพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าดีเด่นด้านรัตตัญญูภาพค่ะ

//////////
[[ ขอบคุณบทความดีดีจาก dhammathai.org ]]