บทบาทหน้าที่ของพระภิกษุ

Posted on

บทบาทและหน้าที่ของพระภิกษุ

 • พระนักเทศน์
  หมายถึง พระภิกษุที่ปฏิบัติหน้าที่สอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยการแสดงธรรม (เทศน์) และจะต้องผ่านการฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ตามหลักสูตรของมหาเถรสมาคมแต่งตั้ง มี 2 ประเภท คือ
  ** พระนักเทศน์แม่แบบ หมายถึง พระนักเทศน์ที่ผ่านการอบรมจากคณะกรรมการฝึกอบรมพระนักเทศน์ที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งเพื่อไปจัดอบรมพระนักเทศน์ประจำจังหวัด
  ** พระนักเทศน์ประจำจังหวัด หมายถึง พระนักเทศน์ที่ผ่านการอบรมปฏิบัติหน้าที่เทศน์ภายในจังหวัดที่สังกัดหรือสถานที่ที่ทายกอาราธนานอกจากนั้น พระภิกษุทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถ ก็สามารถเป็นพระนักเทศน์ได้ โดยให้การสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และต้องมีความรู้ทางด้านธรรมเป็นอย่างดียิ่งด้วยค่ะ
 • พระธรรมทูต
  หมายถึง พระภิกษุที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ (จังหวัด อำเภอ ตำบล หรือพื้นที่ที่กำหนด) มี 3 ประเภท คือ
  ** พระธรรมทูตทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ทั่วไป (จังหวัด อำเภอ ตำบล หรือพื้นที่ที่กำหนด)
  ** พระธรรมทูตเฉพาะกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ
  ** พระธรรมทูตบนพื้นที่สูง ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่สูง (ภูเขาและพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายคือเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขา ใน 7 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์)นอกจากนี้ ยังมีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนและอยู่จำพรรษายังต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งพระธรรมทูตแต่ละประเภทนั้น ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ กล่าวคือ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการบรมโดยผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด และผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทูตนั้นๆ ด้วยค่ะ
 • พระธรรมจาริกและพระวิทยากร  
  หมายถึง พระภิกษุที่ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะสงฆ์ และกรมประชาสงเคราะห์ โดยการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาเผ่าต่างๆ รวม 6 เผ่า ได้แก่ ม้ง เย้า มูเซอ ลีซอ อีก้อ และกระเหรี่ยง ณ สถานที่ต่างๆ ในภาคเหนือ
 • พระวิทยากร
  หมายถึง พระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนถึงการจัดอบรมต่างๆ ตามที่คณะสงฆ์มอบหมาย หรือหน่วยงานนั้นๆ ขอความอนุเคราะห์นอกจากนั้น พระวิทยากร ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี มีทักษะความคล่องตัวในการสอนตามเนื้อหาวิชาเฉพาะที่ได้รับมอบหมาย มีการเตรียมการล่วงหน้า มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกลักษณะดี และเหมาะสมเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสุภาพอ่อนโยน และมีศรัทธาในเรื่องการอบรมอย่างแท้จริง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบดีไม่หลีกเลี่ยง และตรงต่อเวลาด้วยค่ะ
 • พระวิปัสสนาจารย์
  หมายถึง พระภิกษุผู้ทำการสอนการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งต้องมีคุณสมบัติ กล่าวคือ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมโดยผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด และผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์จากกรมการศาสนานอกจากนั้น พระภิกษุที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ก็อาจเผยแผ่การปฏิบัติกรรมฐานได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
 • พระนักพัฒนา  
  หมายถึง พระสงฆ์ที่ทำงานสงเคราะห์ชุมชนด้วยการให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น เช่น การจัดตั้งศูนย์เด็กในวัด การอบรมเยาวชน การทำโครงการฝึกอาชีพ ธนาคารข้าว หรือการส่งเสริมการแพทย์พื้นบ้าน ให้คำแนะนำด้านสุขอนามัย รวมทั้งการส่งเสริมชาวบ้านในเรื่องเกษตรผสมผสาน หรือเกษตรกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่งการทำงานดังกล่าวนี้เกิดจากความคิดริเริ่มของท่านเอง มิใช่เพราะการชักนำของหน่วยงานรัฐหรือเพื่อสนองนโยบายรัฐค่ะ…